Naplňování jakéhokoliv strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Proto v první polovině roku probíhá vyhodnocení plnění indikátorů Strategie za předchozí rok.

Jak se Evaluace připravuje?

Jednotlivé indikátory se posuzují se získanými údaji (zejména z rozpočtu města, z příslušných odborů a příspěvkových organizací a dostupných statistik) s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými ve Strategii a dále se hodnotí dosažení/nedosažení optimálního směru sledovaného ukazatele.

Co je výstupem?

Na základě dostupných dat je zpracován návrh evaluace obsahující kromě zhodnocení naplňování indikátorů také vyhodnocení realizace akčního plánu a posouzení makroekonomických vnějších vlivů a trendů a legislativních změn, které se liší od podmínek, za kterých byla Strategie zpracovávána. Součástí evaluace jsou rovněž doporučení vycházející z plnění/neplnění stanovených indikátorů.

Kde výstup najdu?

Návrh evaluace za předchozí rok bude zveřejněn na webových stánkách města a Strategie a Občané budou mít možnost zasílat připomínky. Poté bude návrh spolu s připomínkami občanů předložen k projednání pracovní skupině. Po vypořádání a zapracování relevantních připomínek předloží vedoucí Odboru strategického rozvoje Radě města ke schválení evaluaci ve finální podobě. Evaluace Strategie bude každoročně veřejnosti představována v rámci celoměstského Fóra Zdravého města a místní Agendy 21.