Strategie je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.

 

Část implementační uvádí hlavní principy naplňování Strategie. Strategie je naplňována především projekty zařazenými do schváleného akčního plánu. Projekty zařazené do akčního plánu by měly naplňovat stanovené cíle a naplňování konkrétních cílů je hodnoceno pomocí stanovených indikátorů.

 

Akční plán

Akční plán je nástroj strategického řízení, který obsahuje soubor projektů, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie. Za každý projekt musí být vyplněna projektová fiche.

Jak se tvoří akční plán?

Akční plán je v první fázi přípravy tvořen projekty v podobě projektových fichí. Všechny projekty jsou zařazeny do databáze projektů. Pro projekty je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů.

Následně je každý projekt ohodnocen na základě sledovacích indikátorů. Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře. Akční plán je tvořen seznamem podpořených projektů a předložen do orgánů města ke schválení. V případě schválení akčního plánu by měl být rozpočet města před jeho schválením sestaven v souladu s akčním plánem. Projekt může být realizován z rozpočtu města, případně je rozpracován dle podmínek příslušné výzvy a v případě jeho podpoření realizován. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů akčního plánu.

Akční plán je v první fázi přípravy tvořen projekty v podobě projektových fichí.Všechny projekty jsou zařazeny do databáze projektů. Pro projekty je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů.Následně je každý projekt ohodnocen na základě sledovacích indikátorů.Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře.Akční plán je tvořen seznamem podpořených projektů a předložen do orgánů města ke schválení. V případě schválení akčního plánu by měl být rozpočet města před jeho schválením sestaven v souladu s akčním plánem.Projekt může být realizován z rozpočtu města, případně je rozpracován dle podmínek příslušné výzvy a v případě jeho podpoření realizován. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů akčního plánu.

Co je zásobník projektů?

Projekty, které jsou v souladu se Strategií a jsou přínosné, nicméně zároveň nemají jasně daný zdroj financování, nemohou být součástí akčního plánu. Takové projekty jsou součástí zásobníku projektů na období 2015-2020, ze kterého se tvoří akční plán na další roky. Případná realizace projektů ze zásobníku mimo schválený akční plán je vázána na nalezení vhodného finančního zdroje (např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné uvolnění prostředků v rozpočtu města).

 

Projektová fiche

Projektová fiche je forma popisu či forma vyjádření projektu, jejíž obsah by měl být soustředěn na shrnující informace o zamýšleném projektu.

Proč bych měl projektovou fichi vyplňovat?

Projektová fiche plní v zásadě dvě základní funkce:

  1. Slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů.
  2. Slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem jejich podpory z dostupných finančních zdrojů.

Co se stane po podání projektové fiche?

Všechny projektové záměry jsou zařazeny do databáze projektů. V případě nesprávného, neúplného či chybného vyplnění projektové fiche, jsou předkladatelé vyzváni k doplnění či opravě zaslané fiche. Pro projekty je hledána politická a finanční podpora. Podpořené projekty tvoří Akční plán, který je předložen do orgánů města ke schválení.

 

Evaluace

Naplňování jakéhokoliv strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Proto v první polovině roku probíhá vyhodnocení plnění indikátorů (ukazatelů) Strategie.

Jak se Evaluace připravuje?

Jednotlivé indikátory se posuzují se získanými údaji (zejména z rozpočtu města, od příslušných odborů a příspěvkových organizací a dostupných statistik) s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými ve Strategii a dále se hodnotí dosažení/nedosažení optimálního směru sledovaného ukazatele.

Co je výstupem?

Na základě dostupných dat je zpracován návrh evaluace obsahující zhodnocení naplňování indikátorů a rovněž doporučení vycházející z plnění/neplnění stanovených indikátorů.

Kde výstup najdu?

Vedoucí Odboru strategického rozvoje předloží Radě města ke schválení evaluaci ve finální podobě a následně dojde k jejímu zveřejnění na webových stránkách Strategie. Evaluace Strategie bude každoročně veřejnosti představována v rámci celoměstského Fóra Zdravého města a místní Agendy 21.